Skládkovanie odpadu

skládkovanie odpadu želiezovce mikona plus

Odpady sa na skládke odpadov Sikenica zneškodňujú metódou ukladania do zeme „D1“

Skládka je vybudovaná podľa najnovších dostupných technológií a spĺňa všetky predpísané normy pre skládky odpadov.

Odpad sa priváža do areálu skládky vozidlami a je vážený na mostovej váhe a zaradený do kategórií podľa katalógu odpadov. Následne je umiestnený podľa pokynov obsluhy do kazety na ukladanie odpadov. Po vysypaní sa zhutní kompaktorom a prekryje inertným materiálom. Kropením sa znižuje prašnosť a zvyšuje miera zhutnenia. Po naplnení kapacity kazety na ukladanie odpadov sa vykoná rekultivácia podľa projektu a monitoruje sa vznik plynov a priesakových kvapalín.