O spoločnosti

Veľkosť nášho subjektu sa môže charakterizovať ako stredne veľká v porovnaní s okolitými subjektmi podobného charakteru. Našou hlavnou výhodou a obchodnou náplňou je zber, zvoz a zneškodňovanie odpadu na skládke odpadov v Sikenici.

Technológia ukladania odpadu si vyžaduje zhutňovanie odpadu, v predom vybudovaných kazetách, ktoré sú budované postupne so životnosťou 3-5 rokov v komplexnom areáli vybavenom predpísanými zariadeniami (váženie), ktoré sú vybudované na životnosť celej skládky, čo v našom prípade predstavuje cca 50 rokov.

Firma má vybudovanú skládku KO s kapacitou 1 750 000 ton a pri dnešnom spôsobe ukladania odpadu znamená životnosť 50 rokov.