História spoločnosti

Firma MIKONA plus, s.r.o. sa v období znižovania počtu skládok (spojenými z legislatívnymi zmenami) s podporou Dolnohronského a Poipeľského regiónu zapojila do príprav na vybudovanie nadregionálnej skládky. Z prichádzajúcimi potrebami odpadového hospodárstva v našom regióne naša spoločnosť prevzala postupné zabezpečenie výberu staveniska projektovej štúdie, vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie /EIA/ až po územné rozhodnutie.

Vydaním územného rozhodnutia sa vytvoril priestor na vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu. Súbežne sa od roku 2005 zahájila činnosť zberu KO z priľahlých 13 obcí, ktoré sa rozšírilo od roku 2007 na 17 obcí, pričom sa odpad odvážal na susedné skládky. Dňa 10.06.2008 sa spustila prevádzka našej skládky odpadov v Sikenici, a tým sa zabezpečil priestor na ukladanie KO zo 17 obcí, pričom sa v tom istom roku počet obcí rozšíril na 50.

Od 15.7.2009 sa zahájila doprava KO aj z Mesta Krupina. Týmto postupným priberaním ďalších obcí a miest sa zároveň zvyšovala aj kapacita množstva KO za jeden kalendárny rok t.j.:

2008 = 3 539,28t 
2009 = 14 184,38t 
2010 = 20 978,63t 
2011 = 38319,35t 
2012 = 40580,10t 
2013 = 31899,47t
2014 = 27161,39t 
2015 = 25675,84t 
2016 = 34.444,22t
až na dnešných cca 35 000 t.